آرزو در طبع پیران از جوانان است بیش / در خزان هر برگ چندین رنگ پیدا می کند 

گالری تصاویر 1001 عکس