هرچند زمستان هنوز نیامده است اما از آنجا که نقل مکان به این سایت ایجاب میکرد این تصویر را منتشر کردم .

گالری تصاویر 1001 عکس